Ściąganie należności może okazać się żmudnym procesem. Jednym z jego podstawowych narzędzi jest wezwanie do zapłaty. Sprawdźmy, jakie elementy powinno zawierać dobrze napisane wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty – czyli co?

Zacznijmy od wyjaśnienia tytułowego terminu. Pod tym pojęciem kryje się informacja od wierzyciela do dłużnika, w której pierwszy przypomina drugiemu o upływie terminu płatności za dostarczone dobra lub usługi i konieczności uregulowania należności z tego tytułu. Monit ma zwykle formę pisemną listu poleconego z potwierdzeniem odbioru, która jest zarezerwowana dla oficjalnej korespondencji. Dostawca może wysłać wezwanie w dowolnym momencie. Praktyka biznesowa pokazuje, że wierzyciele nadają je niezwłocznie po upływie terminu zapadalności faktury. Wysłanie w tym momencie monitu przypomni płatnikowi o dokonaniu przelewu albo pozwoli dostawcy oszacować, czy i kiedy płatnik ma zamiar uregulować fakturę. Jeśli wezwanie do zapłaty nie będzie prowadziło do opłacenia należności lub przynajmniej kontaktu z dłużnikiem, wierzyciel może skierować sprawę do windykacji lub na drogę sądową.

Elementy składowe wezwania do zapłaty

Prawodawca daje swobodę przy tworzeniu monitu. Skuteczne wezwanie musi jednak zawierać pewne składniki, które zwiększą szansę na jego skuteczność i mobilizację dłużnika do podjęcia działania. W dobrze skonstruowanym wezwaniu do zapłaty nie możemy zapomnieć o:
• dacie nadania oraz pełnych nazwach stron, czyli danych dłużnika i wierzyciela;
• podstawie naliczania długu – np. numerze i dacie wystawienia faktury;
• kwocie należności wraz z odsetkami ustawowymi;
• terminie spłaty;
• danych rachunku bankowego, na który ma zostać uregulowane zobowiązanie;
• informacji o konsekwencjach nieuregulowania długu – np. rosnących odsetkach, wpisaniu do bazy BIG lub skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego;
• możliwości ugodowego załatwienia sprawy.

Informacje które moga się przydać znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/blog/abc-skutecznego-wezwania-do-zaplaty/ – Zapraszamy!

Share.
Industrialny metalowy stolik pomocniczy na laptopa loft zobacz https://aaron.net.pl/loft-w-twoim-domu-od-hokerow-do-kuchni-po-industrialne-stoliki-kawowe-loft/